FAQ专区

 • 安路哪些器件自带大容量内部储存器?

  EF2S45,AL3S10,EG4S20,EG4D20都带有64M-128M的大容量存储器,具体细节请参考选型表和规格书。

 • 使用计数器生成内部复位的推荐写法?

  推荐使用两级计数器生成内部复位信号,这样可以保证复位信号的宽度符合预期。推荐写法如下:

  reg  [3:0]  rst_init_cnt;

  wire       rst_init_n;

  reg  [15:0] rst_temp ;

  reg        SYS_RST_N;

   

  always @(posedge clk)

  begin

     if(rst_init_cnt <4'h8) 

      rst_init_cnt <= rst_init_cnt + 1;

     else 

      rst_init_cnt <= rst_init_cnt ;    

   end 

   assign rst_init_n = rst_init_cnt[3];

   

      always@(posedge clk or negedge rst_init_n) begin

       if (rst_init_n == 1'b0) 

        rst_temp <= 'd0;

       else if(rst_temp < 16’d50000)

        rst_temp <=rst_temp + 1'b1;

       else 

        rst_temp <=16’d50000;

      end   

      

      always @(posedge clk or negedge rst_init_n) begin

       if (rst_init_n == 1'b0) 

        SYS_RST_N <=1'b0; 

       else if(rst_temp>32'd5&&rst_temp < 16’d30000)

        SYS_RST_N <=1'b0;

       else 

        SYS_RST_N <=1'b1;

      End


400-9268-368